تمام نوشته های Moghavemsaze

24مه/16

نکات_اجرایی آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها ( ساختمان های اسکلت فولادی

آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است. در برخی شرایط تمام مقاومت پی را آرماتورها تامین می کنند. مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتنبیشتر…