11

در این بخش نمونه ای از ساختمانهای مقاوم سازی شده و همچنین نتایج عدم مقاوم سازی بر تخریب ساختمان در اثر زلزله به تصویر کشیده شده است.