11

این بخش به معرفی برخی از چسبهای کاشت میلگرد هیلتی و عملکرد بعضی از تولیدات این شرکت می پردازد.