فرمت گزارش ژئوتكنيك

در گزارشات ژئوتكنيك لازم است حداقل موارد زير در تهيه گزارشات اعمال شود.
۱ – مقدمه
الف – ( نام كارفرما، تعداد طبقات، كاربري زمين، تاريخ قرارداد، كد بازديد گمانه)
۲ – موقعيت جغرافيايي محل پروژه
( آدرس پروژه، تصوير ماهواره اي از محل يا نقشه راه هاي دسترسي با مشخص بودن سايت پروژه به همراه مختصات
محل پروژ ه -UTM)
۳ – عمليات صحرايي
( تعداد، عمق و روش حفاري، تصوير گمانه هاي حفر شده و خاكهاي حاصل از گمانه ها در محل )
۴ – مشخصات سايت
(مساحت زمين، حدود اربعه و گذرهاي مشرف به آن، تعداد طبقات و تراز زير پي از سطح زمين، شيب زمين و عوارض موجود، عمق گودبرداري احتمالي در محل)
۵ – زمين شناسي عمومي و مهندسي
( گسلهاي فعال منطقه و فاصله از گسل ها، نقشه گسلهاي موجود، شيبهاي عمومي، ترانشه ها )
۶ – تشريح نظري لايه ها و وضعيت لايه هاي زمين
(تراكم يا سختي لايه ها، رطوبت محل، رنگ لايه ها )
۷ – طبقه بندي نوع زمين
( براساس آئين نامه ۲۸۰۰ ايرا ن)
۸ – آزمايش هاي صحرايي ، PLT بارگذاري صفحه ، SPT (آزمايش نفوذ استاندارد)
۹ – آزمون هاي آزمايشگاهي
( تشريح نتايج حاصل از آزمو ن هاي انجام يافته به تفكيك آزمايش دانه بندي، اتربرگ، هيدرومتري، رطوبت، دانسيته،
برش مستقيم ، تك محوري ، سه محوري و تحكيم)
۱۰ – محاسبات مربوط به ظرفيت باربري پي
(پارامترهاي ارائه شده براي طراحي با ذكر مراجع يا آزمايشات، معيار تعيين ظرفيت باربري، ارائه نمودار يا جدول براي
عرض پي هاي متفاوت )
۱۱ – ضرايب فشار جانبي خاك
۱۲ – ضريب واكنش بستر
۱۳ – توصيه هاي فني لازم
( توصيه هايي در مورد عمق يخبندان، نوع سيمان مصرفي در فونداسيون، روش دفع فاضلاب، روش پايدارسازي
گودهاي عميق، روش خاكبرداري هاي ايمن و ….)
۱۴ – فرم خلاصه نتايج

tamas-icon